Cursusvoorwaarden

Voorwaarden Aanmelding en inschrijving

 • De aanmelding voor een cursus vindt uitsluitend schriftelijk plaats door het aanmeldingsformulier of via de mail. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Door aanmelding verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.
 • Bij overaanmelding wordt in nader overleg met de cursist een extra cursusdatum voorgelegd. Een cursist die zich heeft aangemeld en is ingeschreven verplicht zich het cursusgeld te voldoen na ontvangst van definitieve plaatsing, tenzij anders is overeengekomen. Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • € 50,00 Euro administratiekosten bij annulering op een tijdstip eerder dan 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 50% van het totale cursusgeld bij annulering op een tijdstip binnen de 21 dagen voor de start van de cursus.
  • 100% van het totale cursusgeld bij annulering nadat de cursus is gestart.
  • De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer de cursist of zijn/haar werkgever, in overleg, de plaats door een andere cursist te laten innemen.

Cursusgeld

 • De hoogte van het cursusgeld is vermeld op de informatiebladen van de betreffende cursussen en op de websites www.boom-kcb.nl/www.Expedio-Arbori.nl www.Boom-KCB.nl/www.Expedio-Arbori.nl.
 • Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur. Het cursusgeld dient 30 dagen voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Pas na ontvangst van het cursusgeld is de inschrijving definitief. Op de vooraf vastgestelde cursuslocaties zijn koffie/thee en lunch bij de prijs inbegrepen.
 • Lesmaterialen zijn bij de prijs van de cursus inbegrepen tenzij anders is aangegeven.
 • De genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
 • Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden alvorens de start van de cursus kan de toegang tot de cursus worden ontzegd.
 • Na inschrijving is de overeenkomst met cursist geldig tot na afloop van de cursus en/of opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven.

De cursus

 • Boom-KCB/Expedio Arbori hebben het recht om een cursus voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende aanmeldingen en inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over een dergelijke annulering ingelicht. In dat geval heeft de cursist recht op teruggave van het betaalde cursusgeld.
 • Boom-KCB/Expedio Arbori is niet aansprakelijk voor de kosten van eventuele reeds aangeschafte materialen
 • Boom-KCB/Expedio Arbori zijn gerechtigd om wijzigingen in het programma en/of de inhoud van de cursus aan te brengen.

Auteursrechten
Boom-KCB/Expedio Arbori zijn rechthebbende op de auteursrechten op het aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, scan of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Boom-KCB/Expedio Arbori

Annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt dus ook afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden. U kunt bij inschrijving voor de cursus een annuleringsverzekering afsluiten voor 15% van het cursusgeld. U kunt dan tot 24 uur voor aanvang van de cursus, ongeacht de situatie, de cursus annuleren zonder extra kosten.
Annulering dient altijd schriftelijk per brief, fax of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax- of e-maildatum.

Gedragsregels

 • De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/training
 • De cursist zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 • Boom-KCB/Expedio-Arbori is gerechtigd om de cursist, die om welke reden dan het verloop van de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
 • De cursist heeft bij tussentijds vertrek geen recht op terugvordering van cursusgeld.