Boomveiligheid

Om een mogelijk verhoogd risico op stambreuk en/of windworp vast te leggen wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden. Door jarenlange ervaring en gezond verstand kan doorgaans worden volstaan met eenvoudige hulpmiddelen zoals een ladder, houten hamer en/of sondeerpen.

Toch zijn soms uitvoeriger onderzoeksmethoden noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij gevorderde houtrot door parasitaire zwamaantastingen of als er twijfels zijn over de stabiliteit van bomen, doordat er bijv. graafwerkzaamheden zijn verricht.

Natuurlijk zijn de eenvoudiger hulpmiddelen zoals een endoscoop en resistograaf (houtweerstandsmeter om houtkwaliteit te beoordelen) aanwezig. Maar als deze hulpmiddelen niet toereikeind zijn, óf belangrijker, als non-destructief/-invasief onderzoek gewenst is, kan de BOOM-trekproef ingezet worden. Boom-KCB is al jarenlang voorloper met deze in eigen huis doorontwikkelde onderzoeksmethode waarmee nauwkeurig de stabiliteit van de wortelkluitverankering en de (breuk-)sterkte van de stam kan worden gemeten.

Uiteraard gebeuren deze metingen op basis van een boomsoortspecifieke en locatiegebonden winddrukanalyse, cf. Eurocode en nationale bjilage en geldende veiligheidsvoorschriften. Bij deze analyse wordt ook de minimaal benodigde restwanddikte berekend. Tevens kunnen de effecten van openingen in de stam op de restwanddikte worden doorberekend en evt. geplande snoeimaatregelen. Deze winddrukanalyse vormt dus het referentiekader waaraan het onderzoek wordt opgehangen. Ook wordt deze winddrukanalyse ingezet als beslisboom om de noodzaak en soort van nader onderzoek vast te stellen.

U kunt zelf ook dergelijke analyses en berekeningen uit voeren met de de door ons ontwikkelde nieuwe bomensoftware: BOOM-SafetyCalc!