Bouwen bij bomen

Risico op fysieke schade aan stam en kroondelen vormen vaak slechts het puntje van de ijsberg. Op en onder het maaiveld schuilen vaak de grootste gevaren bij het bouwen nabij bomen. Te denken valt aan verdichting door berijding van de groeiplaats. Grondwateronttrekking door bemaling kan droogtestress veroorzaken, terwijl stuwing van het grondwater door damwanden juist  verdrinking kan veroorzaken.

Met een nulmeting en Boom Effect Analyse wordt de beplanting en alle risico’s hiervoor gedurende het gehele bouwproces nauwgezet in beeld gebracht. Middels een adequaat beplantings- of boombeschermingsplan kunnen dan de nodige maatregelen getroffen worden om deze risico’s het hoofd te bieden.

Met bodemvochtmonitoring kunnen vochttekorten of –overschotten tijdig in kaart worden gebracht. Met een drainage of beregeningssysteem, ook computergestuurd mogelijk met Boom-DB IRRO, kunnen ernstige problemen voorkomen worden.